gry>>> ciekawostki >>> strona główna

Przepisy gry w ósemkę "8-ball"

Cel gry
Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy użyciu bili białej (rozgrywającej) i 15 bil rozgrywanych, ponumerowanych od 1 do 15. Jeden z zawodników rozgrywa grupę bil z numerami od 1 do 7 (bile pełne), drugi grupę bil z numerami od 9 do 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z niniejszymi przepisami wbije do łuz wszystkie bile swojej grupy, a następnie w oddzielnym deklarowanym uderzeniu prawidłowo umieści w łuzie bilę z numerem 8, wygrywa partię.

 

Ustawienie początkowe bil
Bile ustawiane są w trójkąt i przy pomocy trójkąta do ustawiania bil w górnej części stołu, bila z numerem 8 znajduje się w środku trójkąta. Bilę wierzchołkową umieszcza się na punkcie głównym stołu. Podstawa trójkąta jest równoległa do bandy górnej. W jednym wierzchołku podstawy trójkąta ustawiana jest bila pełna, a w drugim bila z paskiem


Zawodnik otwierający

Zawodnik wygrywający rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W meczach indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmianę.


Prawidłowe uderzenie otwierające

Aby wykonać prawidłowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający uderzając bilę białą sprzed linii bazy musi


a- wbić do łuzy bilę kolorową, albo

b- doprowadzić do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe.


Jeśli tego nie wykona, jest faul i zawodnik wchodzący może

 

a- zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę albo

b- zażądać ponownego ustawienia bil i rozbić trójkąt lub nakazać ponowne wykonanie rozbicia swojemu przeciwnikowi.

 

Biała opuszcza pole gry przy prawidłowym uderzeniu otwierającym
Jeśli przy prawidłowym uderzeniu otwierającym biała opuszcza pole gry,


wszystkie bile kolorowe wbite do łuz pozostają w nich (wyjątek bila z numerem 8, patrz punkt 7), jest to faul i stół jest otwarty.


Bila kolorowa wyskakuje poza stół przy uderzeniu otwierającym.
Jeśli zawodnik otwierający wybije bilę kolorową poza stół podczas uderzenia otwierającego, jest to faul i przeciwnik może, zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę lub poprawić położenie białej na bazę i kontynuować grę.

 

Bila z numerem 8 wpada do łuzy przy uderzeniu otwierającym
Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy, zawodnik otwierający może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuować grę. Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy i jednocześnie biała opuszcza pole gry, to powyższy przepis dotyczy zawodnika wchodzącego.

 

Stół otwarty
Stół jest "otwarty", jeśli wybór grupy bil (pełne i z paskiem) nie został jeszcze dokonany. Dopóki stół jest otwarty, dozwolone jest wbijanie bili pełnej przez bilę z paskiem i odwrotnie.


U w a g a : stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Gdy stół jest otwarty, dozwolone jest uderzanie bili pełnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8 w celu wbicia zdeklarowanej bili pełnej lub bili z paskiem. Zawsze, gdy stół jest otwarty i pierwszy kontakt bili białej następuje z bilą z numerem 8, żadna bila pełna ani bila z paskiem nie może być zaliczona na konto zawodnika rozgrywającego. W takim przypadku rozgrywający kończy swoje podejście; wszystkie bile wbite pozostają w łuzach; zawodnik wchodzący do gry deklaruje dowolną bilę, mając wciąż otwarty stół. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

 

Wybór grupy bil
Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezależnie od tego, czy wbite są bile tylko jednej, czy obu grup. Stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Wybór grupy bil zostaje określony tylko wtedy, gdy zawodnik prawidłowo wbije zadeklarowaną bilę w osobnym uderzeniu po uderzeniu otwierającym.

 

Uderzenie prawidłowe
Przy wszystkich uderzeniach (z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stół jest otwarty) rozgrywający musi najpierw

a- zadeklarować bilę,

b- trafić bilę swojej grupy i

c - wbić bilę kolorową

d - albo białą lub dowolną bilę kolorową doprowadzić do bandy.


Uwaga: dozwolone jest uderzanie bili białej o bandę przed kontaktem z bilą rozgrywaną, zawsze jednak po zetknięciu białej z rozgrywaną albo bila kolorowa musi wpaść do łuzy albo bila biała lub kolorowa musi dojść do bandy. Gdy któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul.

Deklarowanie
Jeśli z sytuacji na stole w sposób oczywisty wynika kolejne zagranie, deklaracja słowna nie musi być składana. Przeciwnik ma prawo prosić o zdeklarowanie bili i łuzy, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości. Uderzenia z wykorzystaniem odbicia od band i uderzenia kombinowane nie są uznawane za oczywiste. Rozgrywający musi wówczas zadeklarować zarówno bilę, jak i łuzę. Przy deklarowaniu uderzenia nie zgłasza się takich szczegółów, jak odbicie czy odbicia od band, liczba karamboli itp. Bile, które wpadną do łuz w uderzeniu z faulem, pozostają w nich, niezależnie od tego, czy należą do grupy rozgrywającego, czy też jego przeciwnika. Uderzenie otwierające nie jest uderzeniem deklarowanym. Zawodnik wykonujący uderzenie otwierające może kontynuować grę tylko wtedy, gdy wbije do łuzy przynajmniej jedną bilę kolorową.

 

Gra bezpieczna
Ze względów taktycznych rozgrywający może wybrać wbicie kolejnej bili lub zakończyć podejście przez zadeklarowanie gry bezpiecznej (gry na odstawną). Gra na odstawną traktowana jest jako uderzenie prawidłowe. Jeśli zawodnik chce zagrać uderzenie bezpieczne z jednoczesnym wbiciem bili, musi przed uderzeniem zadeklarować swojemu przeciwnikowi grę bezpieczną. Jeśli tego nie zrobi i wbije własną bilę, musi kontynuować grę. Wszystkie bile, wbite podczas zagrania bezpiecznego, pozostają w łuzach.

 

Kary za faule
Po faulu przeciwnik może grać z pozycji "biała w ręce". Oznacza to możliwość poprawienia pozycji bili białej na całym stole (bez konieczności gry z bazy, z wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym). Przepis ten zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieść straty przeciwnikowi. Grając z pozycji "biała w ręce" zawodnik może pozycjonować białą bilę za pomocą ręki lub dowolnej części kija bilardowego (z kapką włącznie), w razie potrzeby więcej niż raz. Jeśli biała jest już ustawiona w pozycji do gry, każde jej dotknięcie, które nie jest prawidłowym uderzeniem, traktowane jest jako faul.

 

Uderzenia kombinowane
Uderzenia kombinowane są dozwolone; jednakże bila z numerem 8 nie może być grana w uderzeniu kombinowanym jako pierwsza, z wyjątkiem przypadku gdy stół jest otwarty.

Nieprawidłowo wbite bile

Bila jest traktowana jako wbita nieprawidłowo wtedy, gdy

a- bila zostanie wbita w uderzeniu, w którym popełniono faul deklarowana

b- bila nie zostanie wbita do deklarowanej łuzy

c- przed uderzeniem zadeklarowano grę na odstawną.

Nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

 

Bile kolorowe wybite poza stół
Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stół, oznacza to faul i zakończenie podejścia danego zawodnika. Wybicie poza stół bili z numerem 8 oznacza przegranie partii. Wszystkie wybite ze stołu bile traktowane jak nieprawidłowo wbite i wrzucane do łuzy.

 

Przegranie partii
Zawodnik przegrywa partię, jeśli zajdzie jeden z niżej wymienionych przypadków:
a - Popełni faul w uderzeniu, w którym wbił bilę z numerem 8 (wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu otwierającym).
b- Bilę z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą swojej grupy.
c - Bilę z numerem 8 wybije w dowolnym momencie poza stół.
d - Bilę z numerem 8 wbije do innej łuzy niż deklarowana.
e- Wbije bilę z numerem 8, zanim ta stanie się bilą rozgrywaną.

Sytuacja patowa
Jeśli po trzech kolejno po sobie następujących uderzeniach obu zawodników (razem po sześciu uderzeniach), żaden z zawodników nie podejmuje próby wygrania partii, (ocenia sędzia), ponieważ inne zagranie może prowadzić do przegrania partii, bile ustawia się ponownie w trójkąt i powtarza partię, przy czym rozbicia dokonuje zawodnik, który rozpoczynał przerwaną partię.
U w a g a : Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania partii.

 

 
 

[savoir-vivre] [ciekawostki][przepisy] [wpisz się do serwisu] [ciekawe strony][przewodnik][4hotele.pl] [euroserwer]

last minute Kraków  Wesela Kraków  noclegi Kraków  Bankiety Kraków 

index